Lesson 21 / Bài 21: /tj/, /dj/, /sj/ & /zj/ (American Accent): /tj/, /dj/, /sj/ & /zj/ (Giọng Mỹ)


Playlist title
English Pronunciation Lessons (American Accent) / Những Bài Học Phát Âm Tiếng Anh (Giọng Mỹ)
Video source
Speak Like Water
Video category